مجموعه ای کامل از نام و کد رنگها برای استفاده در طراحی
دانلود مستقیم از ” الف میکس “